دریا و بیابان

اه دریا به بیابان هم سری بزن 

به این خشکیده لب هم نمی بزن 

ببین چروک خورده صورتم ز این عطش

بیا ابی بزن به صورتم سری بزن

خدا را شکر قسمت ما این بود 

ولی نیک یادت نرود سری بزن 

هر چند خشکم و پر از عطش 

اما این نیست در عمق تو تفقودی بزن

ببین سر بسته  گفتم ای دریای من  

این بیابان ارزش صد رود زیبا دارد فکری بزن

من پر از عطش ای ارزوی من 

عطش عشق قدر بدان کمیابم سری بزن


قلم سرخ 

/ 0 نظر / 38 بازدید