اینجا کجاست ناکجا ست هنوز

اینجا کجاست خدا ، برای من ناکجاست هنوز 

اینجا احساس کجاست ، زیر خاک است هنوز

اینجا به بی گناهی من رای ندادند هرگز

بر سر این قضاوت خیلی دلتنگ هنوز 

کاش جای دل سنگ داشته ام بهتر بود

می سوزد دل و دیدگان هر روز هنوز 

احساس من برای انکس که دوست دارم چقدر می ارزد

تف بر این بازار من گرگ خواهم شد هنوز 

/ 0 نظر / 41 بازدید