خدایا مرا نگهبان باش

خدایا مرا نگهبان باش در مقابل انسانهایی که به ظاهر

خود را خوب نشان میدهند ولی پر از بدی و بدلی هستند .

خدایا ما را در مقابل کسانی که در ظاهر دوستند در باطن فقط

فکر نفع شخصی و مسائل خود هستند نگهدار.

خدایا نگذار هیچ وقت قلب پاک من اسیر

این گرگهای در لباس بره  و تشنه به خون 

شود و مرا مقابل ایشان یاری کن تا مثل خودشان باشند.

خدایا قلبهای ناپاک را از من دور کن و به جای ان انسانهایی

با قلب پاک دوستان قرار بده .

خدایا خسته ام از ادم فریب ها و متظاهرها به انسانیت

خدایا قلب مرا هیچ و هیچ و هیچ وقت با ایشان نزدیک نکن

خدایا بگذار ارزش هر شخص را بفهمم تا به اهن ارزش

طلا ندهم و عیار شناس باشم .

خدایا تو می دانی که بنده تو بر روی تو حساب ها کرده و خود

را در ید رحمت و عفو خود قرار داده و خدایا نگهبانش باش.


/ 0 نظر / 42 بازدید