خدا حافظی

می دانستم بی من هم می توانی 

می دانستم که راحت به زبابت خداحافظ  جاری 

می شود ولی باور نداشتم 

انکار باید با باورهایم هم خداحافظی کنم چون 

انها هم مرا فریب می دهند.

قلم سرخ


/ 0 نظر / 41 بازدید