سوگندهای بی فایده

دلم انگار هنوز زجر می کشد 

بی وقت مرا به بند می کشد

سوگند به اسمان زمین خسته ام 

این ساقی مرا به مرگ می کشد

هنوز به زنجیر دلم عادت نکردم 

مرا نگاه تو به اتش می کشد

ببین سوگند های بی فایده مرا 

باز دلم را به قربانگاه عشق می کشد

دیگر دست خودم نیست فقط راه می روم 

می دانم سرانجام این دل مرا به فنا می کشد

اما هر چه فکر می کنم این تقدیر است 

خدا ناراحت نشی او مرا می کشد


/ 0 نظر / 26 بازدید