دلم ارام نمی گیره

خیلی این روزها دلم تنگه . دوست دارم فقط بنویسم اما این ارام بخش لحظه ایی هست

حرفهای دلم خیلی بیشتر از این هست که توی این کلمات جای بگیره ، فقط گاهی این 

احساس دارم که دلم داره اب میشه اما خوب بزرگ شدم گریه نمی کنم ولی بغض بدجوری

پای روی گلویم می زاره طوری که احساس می کنم از درون دارم اب میشم .

/ 0 نظر / 17 بازدید