خلاء با تو بودن

زمان ایستاد، دلم لرزید، دیدار آغاز شد

دل ایستاد ، دلتنگیم نشست ، صبحت آغاز شد

کلمات کذشت ، زمان ایستاده ، محبت آغاز شد

مکان در خلاء ، دلم بی هدف ، نگاه آشنا آغاز شد

حرف دل گویا، روی قلم سرخ ، پرواز کلمات انتها

حرف از خاطرات ، از نگاه های معنادار ، لبخندم آغاز شد

شادی دیدار ، اضطراب اتمام لحظات ، دنیای دیگر اغاز شد

شعر خوانده ، احساسی بر باده رفته ، برزخم اغاز شد

چشمانی در درون گریان ، پیشمانی در پیش رو ، دل تنگ

شروع دیر هنگام ، نوش داروی پس از مرگ سهراب اغاز شد

می بینی ، میخوانی ، دوباره قصه ایی تمام آغاز شد

قلم سرخ


/ 0 نظر / 24 بازدید