اسیر شدم اسیر سرنوشت ، سرنوشت که میتوانست از سر نوشت

هنوز از پا نیافتده ام دنیا 

آرزوهایم ولی زیر پات دنیا

فکر قشنگ می کنم با خود

اما انکار نصیبم خاک سرد است دنیا

به فکر عاشق شدن بودن نصیبم چه شد

حالا تحمل می کنم این عاشقی را دنیا 

ادمی بودم سخت صادق با احساس

حالا آرزوی گرگ بیابان شدن دارم دنیا

نقش دلم فقط فکر عشق بود عاشقی 

حالا از این فکر متنفرم دنیا

در ازای زندگی دارم خون جیگر می دم 

این قصه دوران کودکیم نبود دنیا

من هر چه کردم ستم به خودم بود

اما جفاکاری را سرنوشت به دامنم انداخت دنیا

اسمم تا به افلاک می رود احساس هم 

حالا ببینم خودم در غرق فرش دنیا 

من ارزوهای بسیار داشتم دنیا 

حالا نمی دانم چه می خواهم دنیا / 0 نظر / 27 بازدید