میمانم میروی!لعنت به این افعال که ماندن رابرای من صرف کردورفتن رابرای تو

میمانم میروی !!!!

لعنت به این افعال که ماندن را برای من صرف 

کرد و رفتن را برای تو 


/ 3 نظر / 27 بازدید
ღصداقت پیشهღ

به او نگاه کردم خواستم بگویم از درد دلم زودتر از من شروع کرد :نباید بعضی حرفها به زبون بیاد آخه حرمتش شکسته میشه نباید بعضی حرفها به زبون بیاد آخه ..... و من فکر کردم دیدم حرفهای من تو بعضیای اون جا داره پس سکوت کردم گفتم خوب من حرفی ندارم بهتره تو بگی من گوش میدم و او شروع کرد به گفتن حرفهایی باعث سکوت من شده بود

غزل

کاش می توانستم تمام دلتنگیهایم را بر کوله بار خدا میریختم تا با تنهائیش به کول بکشد بدون هیچ خمی بر ابرو اما افسوس که داده را پس نمیگیرد