رها کن این دیوانه را

ای غم رها کن من بیچاره را 

داغم کردی بیخیال شو این بیچاره را

اگر به من بود هزار سال از تو فاصله می گرفتم 

تو را خدا نمی خوام تو را رها کن این بیچاره را 

در این دنیا فقط ما رفق تویم و تو رفقا ما 

تو را به خدا راه کج کن بی خیال شو این بیچاره را

نوشتم به التماس که به خدا قلبم نای تپیدن نداره 

به که قسم بخورم به چه قسم بخورم رها کن این دیوانه را

مگردر این دنیا نیست شادی بدون غم که تو ول نمی کنی 

مگر لبخند هم گران شده که تو رها نمی کنی این ناقابل را

بیا یک دفع هم به حرف ما گوش کن رها کن این بیچاره را

اندوه من که گریبانت نمی گیرد از خدا بترس برو

رها کن این دیوانه را 

رها کن 

رها کن

قلم سرخ 

/ 1 نظر / 28 بازدید