قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تو