قلم سرخ

ارزانی تو همه اشک های من - ارزانی من همه غصه های تونویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ٢٩ امرداد ۱۳٩٢

 
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
کلمات کلیدی :قلم سرخ و کلمات کلیدی :سخنان حکیمانه و کلمات کلیدی :پیام قلم سرخ
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
کلمات کلیدی :قلم سرخ و کلمات کلیدی :پیام قلم سرخ و کلمات کلیدی :سخنان حکیمانه
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
کلمات کلیدی :سخنان حکیمانه و کلمات کلیدی :قلم سرخ
نویسنده : قلم سرخ ; ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز ٢٢ امرداد ۱۳٩٢

هیچگاه از یاد می بری چه کسی 

به یاریتان شتافت وقتی که هیچکس

دیگری نبود...

کلمات کلیدی :سخنان حکیمانه و کلمات کلیدی :قلم سرخ